DEZAROL rokām 250ml

Dezinfekcijas līdzeklis rokām

  • Iepakojuma svars: 250 ml
  • Artikuls: dezarol
  • Pieejamība: nav pieejams noliktavā
  • Cena €/l: 43.60 €

10.90 €

Apraksts

DEZAROL - Profesionāls šķidrs dezinfekcijas līdzeklis rokām pielietojams medicīnas iestādēs, pārtikas rūpniecības un sabiedriskās uzņēmumos.

Cilvēku higiēnai paredzēts biocīds ar plāšu baktericīdu, fungicīdu un virucīdu iedarbību, iznicina grampozitīvās un gramnegatīvas baktērijas. Līdzeklim ir ilga prolongēta darbība.

Krāsa: Bezkrāsains
Konsistence: Šķidrums
Smarža: Spirta

Sastāvs: Propan-2-ols 60%; alkildimetilbenzilamonija hlorīdi 0,15%, glicerīns.

Pirms dezinfekcijas rokas nomazgāt ar ziepēm, labi noskalot un nosusināt.
DEZAROL jālieto neatšķaidītā veidā. Lietojot dozatoru, samitrināt pilnīgi sausas rokas apm. ar 3 ml līdzekļa daudzumu. Rūpīgi ierīvēt līdzekli līdz pilnīgai tā iedarbībai (ne mazāk kā 30 sekundes).

Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams arstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/ gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu.

SASKARĒ AR ACĪM:
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās.

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Uzglabāt cieši noslēgtā oriģināliesaiņojumā pie temperatūras 0 C - 25 C,

Garantijas laiks – 2 gadi.

Sastāv no bioloģiski sadalāmiem komponentiem.
Iepakojuma atkritumus – polietilēna pudeles un kannas izskalo ar ūdeni un utilizē pēc vispārējiem noteikumiem.

Biocīdu inventarizicijas numurs: LV11052017/3765

 

Ražotājs: Jūsma (Latvija)